Môi trường nuôi cấy vi sinh

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
15114R Cefixime 5ug [67588] Tube 4x50disc Biorad 67588
16295M Cult Dip combi [1.00778.0001] Hộp 10units Merck 1.00778.0001
27611M Gelatine for microbiology [1.04070.0500] Chai 500g Merck 1.04070.0500
70502I Tryptophan Medium 500g [M1339] Chai 500g M1339-500g
74000R Agar powder 500g [64985] Chai 500g Biorad 64985
74001E Agar Bacteriological 500g [402303.1210] Chai 500g Panreac 402303.1210
74002I Agar powder purified 500g [RM201] Chai 500g Himedia RM201
74003M Agar Strips TC Total count [1.44253.0050] Hộp 50 Strips Merck 1.44253.0050
74004M Agar Strips YM [1.44242.0050] Hộp 50Strips Merck 1.44242.0050
74005V Agar Agar 500g gói 500g Hai Phong
74006E AGAR AGAR [07-490-500g] Chai 500g T.B.Nha 07-490-500g
74008P Agar agar bacteriological[20767.298] 1kg Chai 1kg Pro 20 767 298-1kg
74009P Agar agar en poudre [Pro 20 768 292-1kg] Chai 1kg Pro 20 768 292-1kg
74010M Agar Agar [1.01614.1000] Chai 1kg Merck 1.01614.1000
74011U AFPA base 500g [711731.5] Chai 500g Oxoid/USA 711731.5
74012M Agar for fungi(base) [1.05414.0500] Chai 500g Merck 1.05414.0500
74013U Aeromonas Selective agar 500g Chai 500g OXOID CM0833
74014U M-Aeromonas selective supplement 1g Lọ 1g OXOID SR136
74060R Anti A [1x10ml] Spinreact -TBN Chai 10 ml Biorad 86328
74070R Anti B [ 1x 10ml] Spinreact -TBN Chai 10 ml Biorad 86117
74080R Anti A B [1x10ml] Spinreact -TBN Chai 10ml Biorad 86362
74090R Anti A B 10x10ml (kg dùng code này) Unit Hop 86363
74099I Acetamide agar [M1033-500g] Chai 500g An Do M1033
74100I Acetamide Broth [M148-100g] Chai 100g Himedia M148
74101I Acetamide Broth [M148-500g] Chai 500g Himedia M148
74106I Acetate Differential Agar [ M339-500g] Chai 500g An do M339-500g
74110M Antibiotic Agar N.1 [1.05272.0500] Chai 500g Merck 1.05272.0500
74120R Anti D fast M 10m [86370] Chai 10 ml Biorad 86370
74130I Alkaline Peptone Water 500g [M618] Chai 500g An do M618
74131M Alkaline peptone water [ 1.01800.0500] Chai 500g Merck 1.01800.0500